Dodatek wychowawczy 500+

Na podstawie art. 80 ust. 1 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

W przypadku gdy świadczenia oraz dodatki przysługują rodzinie zastępczej za niepełny miesiąc kalendarzowy, wypłaca się je w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

W przypadku gdy dziecko przebywa w placówce: domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, dodatek wychowawczy nie przysługuje.

Dodatek wychowawczy jest świadczeniem obligatoryjnym.

Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Osoby otrzymujące dodatek są zobowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie pieniężne, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tego świadczenia.

W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących prawo do świadczeń, dodatków i finansowania wypoczynku, oraz w przypadku zmiany sytuacji osobistej rodziny zastępczej, a także w przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub materialnej umieszczonego dziecka, organ właściwy do wydawania decyzji może bez zgody rodziny zastępczej zmienić decyzje dotyczące przyznania oraz odmowy przyznania dodatku.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl