Odpłatność za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.821,
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.735.

Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 2 i ustępy dalsze ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w:

rodzice solidarnie, niezależnie od tego, czy władza rodzicielska w stosunku do tego dziecka została zawieszona, ograniczona, bądź zostali pozbawieni tej władzy, ponoszą miesięczną opłatę za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wysokości średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy, opłatę o której mowa wyżej, ustala starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-teraupetycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na podstawie art. 194 ust. 3 powołanej ustawy uwzględniając Uchwałę nr XXIX/186/2021 Rady Powiatu w Oławie z dnia 21.04.2021 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, Starosta Oławski na wniosek lub z urzędu może jednak odstąpić od ustalenia opisanej wyżej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w tej Uchwale.

 

Załączniki do pobrania przy artykule dot. odpłatności za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl