Dodane: 2020-07-07

Program "Dobry Start" dla ucznia w rodzinie zastępczej

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie?

300 zł na dziecko – rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Dla kogo wsparcie?

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Nie ukończył:

• 20 lat

• 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:

a. umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

b. potrzebie kształcenia specjalnego

c. potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

• szkoła podstawowa • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna • szkoła policealna • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki • młodzieżowy ośrodek socjoterapii • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy • specjalny ośrodek wychowawczy • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Program „Dobry Start” nie obejmuje:

• dziecka w przedszkolu – w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu • studentów

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy wypełnić wniosek (zamieszczony poniżej) i złożyć go w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 3 Maja 1 55-200 Oława.

Gdzie złożyć wniosek? Wnioski o świadczenie można składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 3 Maja 1 55-200 Oława.

Kontakt telefoniczny: 71-303-62-95, 501-978-936.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać drogą tradycyjną (papierową) już od 1 sierpnia bieżącego roku.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl