Dodane: 2020-01-10

Powiatowy program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Zgodnie z założeniami programu w roku 2020 realizowane będą następujące obszary programu:

1. obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 30%, ale nie więcej niż 165.000,00 zł, zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 30 %, ale nie więcej niż 150.000,00 zł, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 70 %, ale nie więcej niż 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4. obszar D (likwidacja barier transportowych)

a. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 55%;

b. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 65%, ale nie więcej niż:

i. 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

ii. 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

iii. 270.000,00 zł dla autobusów;

5. obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 25% ale nie więcej niż 15.000,00 zł na każda osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu; gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6. obszar F (tworzenie/remont oraz modernizację warsztatów terapii zajęciowej) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 70% nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu lub 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej; jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

7. obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 50%, powiaty.

Wnioski z obszarów B,C,D,F,G można składać od 13.01.2020 r. do 10.02.2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, natomiast wnioski z obszaru A i E projektodawca może składać bezpośrednio do Oddziału PFRON od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku są dostępne na witrynie internetowej PFRON link do PFRON oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, pok. nr 4; od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl